Koleksi Kulit Tebal (Terhad)

 

No.

Judul Kitab Tahun

Harga (RM)

1 Koleksi Data Syeikh Abdul Qadir Bin Abdur Rahman Al-Fathani
(Koleksi Nadir No. 38)
1997 100.00
2 Koleksi Data Syeikh Abdur Rahman Gudang Al-Fathani
(Koleksi Nadir No. 39)
1997 70.00
3 Koleksi Data Kitab / Risalah Fi Bayani Hukmil Bai’I war Riba’ Syeikh Abdul Qadir Bin Abdur Rahman Al-Fathani / Bukit Bayas, Terengganu
(Koleksi Nadir No. 40)
1997 80.00
4 Koleksi Data Syeikh Uthman Bin Syihabuddin Al-Funtiani Al-Banjari
(Koleksi Nadir No. 41)
1997 200.00
5 Koleksi Data Karya Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani Bahagian Pertama
(Koleksi Nadir No. 1)
1997 80.00
6 Koleksi Data Karya Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani Bahagian Kedua
(Koleksi Nadir No. 2)
2000 80.00
7 Kitab Pengetahuan Bahasa Raja Ali Haji
(Koleksi Nadir No. 37)
1997 80.00
8 Koleksi Data Karya Syeikh Muhammad Bin Ismail Daudi Al-Fathani (Jilid 1) 2011 80.00
9 Koleksi Data Karya Syeikh Muhammad Bin Ismail Daudi Al-Fathani (Jilid 2) 2011 80.00
10 Koleksi Data Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani 2011 80.00
11 Koleksi Data Karya Syeikh Husein Nasir (Tuan Husein Kedah) 2011 60.00
12 Koleksi Kitab Tajwid Alam Melayu 2011 50.00
13 Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah Mengenai Fikrah Wawasan Tokoh Dunia Melayu Dalam Majalah Budaya, Dakwah, Al-Islam dan Kiblat 1991 80.00
14 Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah Mengenai Kitab Melayu Jawi Dalam Jurnal Dewan Bahasa 1990-1991 50.00
15 Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dibentang dalam pelbagai forum dan seminar (Jilid 1) 2011 80.00
16 Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dibentang dalam pelbagai forum dan seminar (Jilid 2) 2011 80.00
17 Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dibentang dalam pelbagai forum dan seminar (Jilid 3) 2011 80.00
18 Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dibentang dalam pelbagai forum dan seminar (Jilid 4) 2011 80.00
19 Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dibentang dalam pelbagai forum dan seminar (Jilid 5) 2011 80.00

 

Kaedah tempahan:

1) No. Telefon: 03-4265 6444

2) Email khazanahfathaniyah@yahoo.com ATAU hantar pesanan ke Facebook Khazanah Fathaniyah