Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.

Bahagian Pertama

Karya Syeikh Abdullah Arif
Bahrul Lahut

Karya  Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad Wan Syeikh Shafiuddin al-Abbasi al-Fathani
Tarikh Petani/ Tarikh Fathani

Bahagian Kedua

Karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani
– Tanbihut Thullab
– Anwarud Daqaiq

Bahagian Ketiga

Karya-Karya Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarhul Latif ‘ala Arba’in Hadistan
– Sullamul Mustafidin
– Risalah Mukhtasharah fi Bayan Syurutusy Syeikh wal Murid
– Fatihah Syeikh Abdur Rauf
– Daqaiqul Huruf
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Munyatul I’tiqad
– Bayan al-Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabitah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayatul Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin
– Washiyah
– Mir-atuth Thullab
– Tarjumanul Mustafid @ Tafsir Baidhawi
– Mawaizhul Badi’ah
– Idhahul Bayan
– Majmu’ul Masail
– Hujjatul Balighah
– Ta’yidul Bayan
– Syamsul Ma’rifah
– Pindahan dari Otak Ilmu Tasawuf
– Tanbihul ‘Amil

ISBN: 978-983-9701-02-9

RM 28.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.
ISBN: 978-983-9701-02-9
Kitab_Page_122

RM 28.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.

ISI KANDUNGAN
Bahagian Pertama
Kecemerlangan Tasawuf zaman kebesaran Aceh
Tuhfatul Mursalah dan Martabat Tujuh
– Transliterasi Tuhfatul Mursalah

Syeikh ‘Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri Tokoh Terbesar Pengkader Shufi Nusantara
Karya-karya Tasawuf Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarah Hadith Arba’in
– Syuruthusy Syaiki wal Murid
– Fatihah Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi yang banyak diketahui
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi langka
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Mun-yatul I’tiqad
– Bayanul Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabithah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayah Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman al-Asyi, murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri

Syeikh Burhanuddin Ulakkan, murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Minangkabau

Syeikh ‘Abdul Muhyi Pamijahan murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Jawa Barat
– Asal usul, lahir dan pendidikan
– Aktivitas
– Keturunan
– Penyelidikan ilmiah

Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi Shufi Mujahid Fi Sabilillah
– Syeikh Yusuf pulang Makasar
– Syeikh Yusuf di Banten
– Karangan-karangan Syeikh Yusuf
– Murid-murid Syeikh Yusuf
– Maqam Syeikh Yusuf  tajul Khalwati
– Keturunan

Bahagian Kedua
Penyebaran Tasawuf di Terengganu, Patani dan Aceh

Syeikh Abdul Malik Terengganu
– Pendidikan
– Perbicaraan khusus tentang Syarah Hikam Melayu
– Pengijazahan Thariqat Syathatiyah
– Keturunan

Syeikh ‘Abdur Rahman bin ‘Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani
– Pendidikan
– Aktivitas
– Karya-Karya
– Keturunan dan Murid

Syarif ‘Alwi bin Saiyid Abu Bakar

Syeikh Faqih Jalaluddin Al-Asyi Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh yang Terkenal
– Pendidikan
– Karya dan Pemikiran
– Keturunan dan Kesimpulan

Bibliografi

ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)

RM 30.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.
ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)
Kitab_Page_006

RM 30.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.

Bahagian Keempat

Karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri
Durarul Faraid (No.30)
– Tibyan fi Ma’rifatil Adyan (No. 31)
– Hujjatush Shiddiq (No. 32)
– Hilluzh Zhill (No. 33)
– Maul Hayatiyi (No. 34)
– Akhbarul Akhirah (No. 35)
– Al-Fawaidul Bahiyah (No. 36)
– Jawahirul ‘Ulum (No. 37)
– Fat-hul Mubin (No. 38)
– Asrarul Insan (No.39)
– Bad-u Khalqis Samawati wal Ardhi (No. 40)
– Shirathul Mustaqim (No. 41)
– Bustanus Salathin (No. 42)
– Lathaiful Asrar (No. 43)
– Syifaul Qulub (No. 44)
– Rahiqul Muhammadiyah (No. 45)
– Al-Lama’an fi Tafkir = Taudhihul Lama’an (No. 46)
– Shawarimush Shiddiq (No. 47)
– Fat-hul Wudud (No. 48)
– ‘Ainul Wujud (No. 49)
– ‘Ainul Jawad (No. 50)
– ‘Ainul ‘Alam (No. 51)
– Audhahus Sabil wad Dalil (No. 52)
– Audhahus Sabil laisa bi Kalamil Mulhidin Ta’wil (No. 53)
– Syazarul Mazid (No. 54)
– Kaifiyatush Shalam (No. 55)
– Tanbihul ‘Awam (No. 56)
– Hidayatul Iman (No. 57)

Bahagian Kelima

Karya-karya Tanpa Nama Pengarang
Bab Ma’rifatullah (No. 64)
– Bab Tauhid (No. 64)
– Bab Maqamat wa Ahwalat (No. 64)
– Tibyanul Ma’rifah (No. 65)

Karya  Syair versi Fathani Darussalam
Syair Wahdatul Wujud @ Syair Ma’rifat (No. 66)

Bahagian Keenam

Karya Kerani Muhammad Hasyim bin Alghani Pulau Pinang
– Tafsir Hasyimi ditulis tahun 1089H/ 1686M (No. 67)

Karya Ahmad bin Aminuddin Kedah
– Kitab Tauhid ditulis tahun 1032H/ 1622M (No. 68)

ISBN: 978-983-9701-03-7

RM 28.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.
ISBN: 978-983-9701-03-7
Kitab_Page_123

RM 28.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Dokumentasi khazanah manuskrip dan kitab nadir Nusantara koleksi Hj Wan Mohd Shaghir, disusun mengikut 453 nama pengarang dengan anggaran 2000 data manuskrip dan kitab nadir, turut terkandung kitab-kitab yang tanpa diketahui dan tidak dapat dikesan nama pengarangnya. Pengarang-pengarang di dalam katalog ini adalah dalam lingkungan Alam Melayu dan Nusantara, yang terkandung daripada bahasa Melayu kebanyakkannya, dan terdapat juga karya ulama-ulama Tanah Jawi dalam bahasa Arab.
ISBN: 978-983-9701-97-3

RM 90.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Dokumentasi khazanah manuskrip dan kitab nadir Nusantara koleksi Hj Wan Mohd Shaghir, disusun mengikut 453 nama pengarang dengan anggaran 2000 data manuskrip dan kitab nadir, turut terkandung kitab-kitab yang tanpa diketahui dan tidak dapat dikesan nama pengarangnya. Pengarang-pengarang di dalam katalog ini adalah dalam lingkungan Alam Melayu dan Nusantara, yang terkandung daripada bahasa Melayu kebanyakkannya, dan terdapat juga karya ulama-ulama Tanah Jawi dalam bahasa Arab.
ISBN: 978-983-9701-97-3
Kitab_Page_121

RM 90.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Tasawuf tersebar dengan cepat dan tokoh-tokohnya

Bahagian Kedua
Kemunculan Pujangga dan Penulisan Tasawuf

Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Contoh kalimat dalam karya Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Transliterasi Syair Syeikh Hamzah al-Fansuri

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i
– Kandungan ringkas Tanbihut Thullab
– Data Anwarud Daqaiq
– Data dan transliterasi Haqqul Yaqin
– Mengenal La Ta’aiyun & Ta’aiyun
– Mengenal Huwiyah
– Menyatakan Anaiyah
– Hadhrat Tuhan & segala ‘alam
– Menyatakan peri segala nisbah
– Kesempurnaan Allah
– Peri berdamping dengan Allah
– Menyatakan zikir, muraqabah, tawajjuh dan musyahadah

Syeikh Nuruddin ar-Raniri
– Tibyan fi Ma’rifatil Adyan
Data Hujjatush Shiddiq, Halluzh Zhill, Jawahirul ‘Ulum, Fat-hul Mubin ‘alal Muhidin, Asrarul Insan, Lathaiful Asrar, Syifaul Qulub, Rahiqul Muhammadiyah, Shawarimush Shiddiq, Fat-hul Wadud, ‘Ainul Wujud, ‘Ainul Jawad, Audhatus Sabil, Nubzah fid Da’wah dan transliterasi tasawuf tanpa judul.

Qadhi Nashiruddin Johor dan Syeikh ‘Abdul Takrim
– Penemuam naskhah/ manuskrip
– Data kandungan ringkas

ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)

RM 30.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.
ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Kitab_Page_005

RM 30.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Tashil Nail Al-Amani fi Syarh ‘Awamil al-Jurjani Kitab Nahu berpengaruh Ar-Risalatul Fathaniyah fi ‘Ilmin Nahwi Karya penting Syeikh Ahmad al-Fathani  Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan Bongkar rahsia herba dalam kitab perubatan Ad-Durr al-Mantsur Pada Menyatakan Burdah Yang Masyhur Terjemahan Tok Kenali Kelantan Risalah Tajwid al-Fatihah Ulama Kelantan di Lingga Risalah At-Tauhidiyah

Perintah Sultan Abu Bakar Johor Lujjain ad-Dani Kitab Manaqib Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jilani Maurid az-Zham-an fi ma Yata‘allaqu bi Tajwid al-Quran Kitab Tajwid Melayu paling lengkap  Tarjamah Kitab ash-Shalihin Bidayah Al-Hidayah Melayu Yang Ke-2  Bughyah ath-Thullab li Murid Ma‘rifah al-Ahkam bi ash-Shawab

Kitab Fiqh Bahagian Ibadah Jam‘u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid  Sarana pencapaian kebahagiaan Ilmu Falak Syeikh Tahir Jalaluddin Bayan Asy-Syirki Pemantapan pegangan Shufi Manhal ash-Shafi fi Bayan Ramzi Ahli ash-Shufi Pengenalan Rumuz dan istilah Sufi

Risalah Iskandar Syah Karya Sultan Perak Darul Ridhuan Al-Futuhatul Qudsiyah fi Syarhit Tawassulatis Sammaniyah Pembuka kesucian rohani  Tabligh al-Amanat fi Izalah al-Munkarat wa asy-Syubuhat Polemik Thariqat di Minangkabau Pedoman Bahagia Paparan Istilah Falak Taj As-Salathin Mahkota para Sultan Al-Bahr al-Wafi wa an-Nahr ash-Shafi Fiqh kajian yang mendalam Dala’il Al-Khairat Amalan selawat berpengaruh Fath al-Mubin Hadits 40 ditafsir dalam Fiqh Nur Al-Ihsan

Tafsir Al-Quran Melayu klasik Syarh Ratib al-Haddad Dari Yaman ke dunia Melayu Ad-Durrah an-Nafisah Bahasan Tasawuf peringkat tinggi Bisyarah al-‘Amilin wa Nazarah al-Ghafilin        

Khabar gembira dan takut Badr at-Tamam wa an-Nujum ats-Tsawaqib

Sejarah Nabi dan Sahabat Al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi Syubhati man Qala bi Bid‘ah at-Talaffuzhi bi an-Niyah Pembelaan kaum tua Fath al-Arifin Kombinasi dua thariqat Ilmu Hisab Matematik Agung Melayu Dhau’ as-Siraj fi Qashshah al-Isra’ wa al-Mi‘raj Ulasan menurut Sains Aiyuhal Walad Nasihat Untuk Kanak-Kanak

Risalah Thariqah Asy-Syathariyah Amalan para Wali Nafahat ar-Ridhwan fi Manaqib asy-Syaikh ‘Utsman Keindahan riwayat ulama Fath al-Mannan Syarah Matn az-Zubad Melayu It-haf al-Anam bi Zikri Tarikh wa Fadhail ‘Ulama’ Islam Bicara Tarikh Ulama Islam Umdatul Hukkam li Ta‘dilil Ahkam Kehendak Sultan Pahang Qamus Al-Marbawi Kamus paling popular Al-Ajrumiyah Versi syarah ulama Melayu Ilmu Sharaf Penulisan ulama Melayu Majlis Uraian Sanggahan pendapat A. Hassan Bandung Ad-Durr al-Basim fi Athwar Abi al-Qasim Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Tentang kelahiran Nabi S.A.W Kumpulan Ringkas * Berbetulan Lekas *  Pada Orang Yang Pantas * Dengan Fikiran Yang Lintas

Raja ‘Ali Kelana Risalah Hikam Syeikh Ibnu Ruslan Zubdah al-Asrar fi Tahqiq Ba‘dhi Masyarib  al-Akhyar Syeikh Yusuf Taj Al-Khalwati Hukum Kanun Pahang Manuskrip Agung Negeri Pahang Suluh Kemajuan Ke arah kemajuan Islam & Melayu Tsamrah al-Muhimmah Dhiyafah li al-Umara’ wa al-Kibriya’ li Ahl al-Mahkamah Karya Raja Ali Haji kupas pentadbiran Islam ‘Unwan al-Falah wa ‘Unfuwan ash-Shalah Gambaran etika kemasyarakatan Tuhfat an-Nafis fi Ahwal Baina al-Muluk al-Malayu ma‘a al-Buqis Persejarahan Agung Melayu Kitab Pengetahuan Bahasa Gambaran Etika Kemasyarakatan

Ad-Daulah al-Utsmaniyah Sejarah kerajaan Turki Iqdul Juman fi Adab Tilawah al-Quran Bicara Ilmu Tajwid Al-Quran Tafsir al-Baidhawi Terjemah al-Quran Melayu yang pertama Adab Antara Guru dan Murid Ajaran penting Tasawuf Durar al-Faraid bi Syarh al-‘Aqaid Bahasan ‘Aqidah awal bahasa Melayu Al-Baiie wa asy-Syira Perniagaan menurut Islam Ash-Shirath al-Mustaqim Kitab Fiqh yang pertama bahasa Melayu Bahr Al-Lahut Penulisan terawal Nusantara Hidayah al-Muta‘allim wa ‘Umdah al-Mu‘allim Fiqh lengkap yang pertama Kaifiyat Wakaf Pemikiran kemajuan ummah Tuhfah Ar-Raghibin Membahas pelbagai firqah Aqidah Gugusan Cahaya Keselamatan

Riwayat perjuangan dan wasiat Cahaya Islam * Gugusan Maulid Saiyidil Anam Pelbagai Bid‘ah dan Maulid Nabi S.A.W Hadits Arbain

Hadis Empat Puluh Melayu Manhaj al-Istiqamah fi ad-Din bi as-Salamah Pegangan Islam yang betul Tarjamah SaAdah Al-Anam Kebahagiaan Manusia Minhat al-Qarib al-Mujib wa Mughni ar-Raghibin fi at-Taqrib Berjuang kerana Allah

Jala’ al-Qulub bi Zikrillah  Pemantapan Pegangan Asrar ad-Din li Ahl al-Yaqin Pelbagai rahsia agama Hidayah al-‘Awam Pada Menyatakan Perintah Agama Islam Perintah agama Islam Bidayah al-Hidayah Pencerahan Pemikiran Hikayat Ibrahim Adham Gambaran pengaruh Sufi di Nusantara Jumanah at-Tauhid Mutiara puisi ilmu ‘Aqidah Hidayah as-Salikin fi Suluki Maslak al-Muttaqin Persepaduan Tiga Ilmu Fat-hul Hadi Syarah Tuhfah al-Mursalah Melayu Miftah ash-Shibyan Pengenalan sanad pengajian Majmu’ al-Fawaid Penjagaan kesihatan menurut Islam Faridah al-Faraid Aqidah Ahlis Sunnah wal Jamaah Siyar as-Salikin Menghidupkan ilmu-ilmu Islam Melayu Sabil al-Muhtadin Fiqh Nusantara yang terkenal Ma‘arij  al-Lahfan Menelusuri Zhahir dan Bathin Mathla’ al-Badrain Kitab Fiqh Melayu bicara semua rubu’ Al-Khalah al-Fikriyah Hadits 40 Arab Syarah Putera Nusantara Artikel-artikel lain:

– Analisis Perbandingan Tulisan Melayu/Jawi

– Sistem Ejaan Kitab Klasik Melayu/Jawi

– Manuskrip Islam Dunia Melayu

ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)

RM 60.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)
Ensiklopedia Naskhah Klasik

RM 60.00

In stock