RM 60.00

In stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Ensiklopedia Naskhah Klasik Nusantara

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Tashil Nail Al-Amani fi Syarh ‘Awamil al-Jurjani Kitab Nahu berpengaruh Ar-Risalatul Fathaniyah fi ‘Ilmin Nahwi Karya penting Syeikh Ahmad al-Fathani  Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan Bongkar rahsia herba dalam kitab perubatan Ad-Durr al-Mantsur Pada Menyatakan Burdah Yang Masyhur Terjemahan Tok Kenali Kelantan Risalah Tajwid al-Fatihah Ulama Kelantan di Lingga Risalah At-Tauhidiyah

Perintah Sultan Abu Bakar Johor Lujjain ad-Dani Kitab Manaqib Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jilani Maurid az-Zham-an fi ma Yata‘allaqu bi Tajwid al-Quran Kitab Tajwid Melayu paling lengkap  Tarjamah Kitab ash-Shalihin Bidayah Al-Hidayah Melayu Yang Ke-2  Bughyah ath-Thullab li Murid Ma‘rifah al-Ahkam bi ash-Shawab

Kitab Fiqh Bahagian Ibadah Jam‘u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid  Sarana pencapaian kebahagiaan Ilmu Falak Syeikh Tahir Jalaluddin Bayan Asy-Syirki Pemantapan pegangan Shufi Manhal ash-Shafi fi Bayan Ramzi Ahli ash-Shufi Pengenalan Rumuz dan istilah Sufi

Risalah Iskandar Syah Karya Sultan Perak Darul Ridhuan Al-Futuhatul Qudsiyah fi Syarhit Tawassulatis Sammaniyah Pembuka kesucian rohani  Tabligh al-Amanat fi Izalah al-Munkarat wa asy-Syubuhat Polemik Thariqat di Minangkabau Pedoman Bahagia Paparan Istilah Falak Taj As-Salathin Mahkota para Sultan Al-Bahr al-Wafi wa an-Nahr ash-Shafi Fiqh kajian yang mendalam Dala’il Al-Khairat Amalan selawat berpengaruh Fath al-Mubin Hadits 40 ditafsir dalam Fiqh Nur Al-Ihsan

Tafsir Al-Quran Melayu klasik Syarh Ratib al-Haddad Dari Yaman ke dunia Melayu Ad-Durrah an-Nafisah Bahasan Tasawuf peringkat tinggi Bisyarah al-‘Amilin wa Nazarah al-Ghafilin        

Khabar gembira dan takut Badr at-Tamam wa an-Nujum ats-Tsawaqib

Sejarah Nabi dan Sahabat Al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi Syubhati man Qala bi Bid‘ah at-Talaffuzhi bi an-Niyah Pembelaan kaum tua Fath al-Arifin Kombinasi dua thariqat Ilmu Hisab Matematik Agung Melayu Dhau’ as-Siraj fi Qashshah al-Isra’ wa al-Mi‘raj Ulasan menurut Sains Aiyuhal Walad Nasihat Untuk Kanak-Kanak

Risalah Thariqah Asy-Syathariyah Amalan para Wali Nafahat ar-Ridhwan fi Manaqib asy-Syaikh ‘Utsman Keindahan riwayat ulama Fath al-Mannan Syarah Matn az-Zubad Melayu It-haf al-Anam bi Zikri Tarikh wa Fadhail ‘Ulama’ Islam Bicara Tarikh Ulama Islam Umdatul Hukkam li Ta‘dilil Ahkam Kehendak Sultan Pahang Qamus Al-Marbawi Kamus paling popular Al-Ajrumiyah Versi syarah ulama Melayu Ilmu Sharaf Penulisan ulama Melayu Majlis Uraian Sanggahan pendapat A. Hassan Bandung Ad-Durr al-Basim fi Athwar Abi al-Qasim Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Tentang kelahiran Nabi S.A.W Kumpulan Ringkas * Berbetulan Lekas *  Pada Orang Yang Pantas * Dengan Fikiran Yang Lintas

Raja ‘Ali Kelana Risalah Hikam Syeikh Ibnu Ruslan Zubdah al-Asrar fi Tahqiq Ba‘dhi Masyarib  al-Akhyar Syeikh Yusuf Taj Al-Khalwati Hukum Kanun Pahang Manuskrip Agung Negeri Pahang Suluh Kemajuan Ke arah kemajuan Islam & Melayu Tsamrah al-Muhimmah Dhiyafah li al-Umara’ wa al-Kibriya’ li Ahl al-Mahkamah Karya Raja Ali Haji kupas pentadbiran Islam ‘Unwan al-Falah wa ‘Unfuwan ash-Shalah Gambaran etika kemasyarakatan Tuhfat an-Nafis fi Ahwal Baina al-Muluk al-Malayu ma‘a al-Buqis Persejarahan Agung Melayu Kitab Pengetahuan Bahasa Gambaran Etika Kemasyarakatan

Ad-Daulah al-Utsmaniyah Sejarah kerajaan Turki Iqdul Juman fi Adab Tilawah al-Quran Bicara Ilmu Tajwid Al-Quran Tafsir al-Baidhawi Terjemah al-Quran Melayu yang pertama Adab Antara Guru dan Murid Ajaran penting Tasawuf Durar al-Faraid bi Syarh al-‘Aqaid Bahasan ‘Aqidah awal bahasa Melayu Al-Baiie wa asy-Syira Perniagaan menurut Islam Ash-Shirath al-Mustaqim Kitab Fiqh yang pertama bahasa Melayu Bahr Al-Lahut Penulisan terawal Nusantara Hidayah al-Muta‘allim wa ‘Umdah al-Mu‘allim Fiqh lengkap yang pertama Kaifiyat Wakaf Pemikiran kemajuan ummah Tuhfah Ar-Raghibin Membahas pelbagai firqah Aqidah Gugusan Cahaya Keselamatan

Riwayat perjuangan dan wasiat Cahaya Islam * Gugusan Maulid Saiyidil Anam Pelbagai Bid‘ah dan Maulid Nabi S.A.W Hadits Arbain

Hadis Empat Puluh Melayu Manhaj al-Istiqamah fi ad-Din bi as-Salamah Pegangan Islam yang betul Tarjamah SaAdah Al-Anam Kebahagiaan Manusia Minhat al-Qarib al-Mujib wa Mughni ar-Raghibin fi at-Taqrib Berjuang kerana Allah

Jala’ al-Qulub bi Zikrillah  Pemantapan Pegangan Asrar ad-Din li Ahl al-Yaqin Pelbagai rahsia agama Hidayah al-‘Awam Pada Menyatakan Perintah Agama Islam Perintah agama Islam Bidayah al-Hidayah Pencerahan Pemikiran Hikayat Ibrahim Adham Gambaran pengaruh Sufi di Nusantara Jumanah at-Tauhid Mutiara puisi ilmu ‘Aqidah Hidayah as-Salikin fi Suluki Maslak al-Muttaqin Persepaduan Tiga Ilmu Fat-hul Hadi Syarah Tuhfah al-Mursalah Melayu Miftah ash-Shibyan Pengenalan sanad pengajian Majmu’ al-Fawaid Penjagaan kesihatan menurut Islam Faridah al-Faraid Aqidah Ahlis Sunnah wal Jamaah Siyar as-Salikin Menghidupkan ilmu-ilmu Islam Melayu Sabil al-Muhtadin Fiqh Nusantara yang terkenal Ma‘arij  al-Lahfan Menelusuri Zhahir dan Bathin Mathla’ al-Badrain Kitab Fiqh Melayu bicara semua rubu’ Al-Khalah al-Fikriyah Hadits 40 Arab Syarah Putera Nusantara Artikel-artikel lain:

– Analisis Perbandingan Tulisan Melayu/Jawi

– Sistem Ejaan Kitab Klasik Melayu/Jawi

– Manuskrip Islam Dunia Melayu

ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)