Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

1 set bagi 4 jilid ada stok. Iaitu Jilid 4, 5, 6 dan 7.

Tiada stok: Jilid 1, 2 dan 3

Isi Kandungan setiap siri:

RM 65.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

RM 65.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Tiga Zaman Pembentukan Istilah Ilmu Keislaman Di Asia Tenggara.

Ahlis Sunnah Wal Jama‘Ah Sebagai Teras Kesatuan Umat Di Malaysia.

Ulama-Ulama Nusantara Satu Paparan Mengenai Ketokohan Dan Karya-Karya Mereka.

Tokoh Dan Karya Ulama-Ulama Patani Sebagai Rujukan Nusantara.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-54-1

RM 18.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-54-1

RM 18.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Sejarah hidup Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Bahagian Pertama
Pengenalan
Sahabat-sahabat dan guru-gurunya
Kahwin dan keturunan yang menjadi ulama
Keturunan yang tersebar luas
Aktiviti pendidikan dan dakwahnya

Bahagian Kedua
Karya-karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari
Karya-karya keturunan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Bahagian Ketiga
Membantah pendapat Dr. Karel A. Steenbrink
Sanggahan kepada pemalsuan berpunca dari P. Voorhoeve

Lampiran 1: Salinan surat Abdurrahman S. H. kepada Dr. M Chatib Quzwain

Lampiran 2: Tinjauan buku Mengenal Allah Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syeikh ‘Abdus Shamad Al-Palimbani karya Dr. M. Chatib Quzwain

Lampiran 3: Gambar-gambar ulama

Lampiran 4: Lembaran muka surat kitab

ISBN: 988-9707-002

RM 25.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Sejarah hidup Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari
ISBN: 988-9707-002
Kitab_Page_204

RM 25.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Riwayat hidup Tok Kenali bersama lampiran kitab karya beliau tentang ilmu Bahasa Arab.

Tok Kenali Ulama Peringkat Wali
– Karamah Tok Kenali
– Penulisan

Ad-Durr Al-Mantsur Terjemahan Tok Kenali Kelantan

Tok Kenali Murid yang Paling Berkhidmat kepada Syeikh Ahmad al-Fathani

Syeikh Muhammad Salleh; Putera Penerus Tok Kenali
– Pendidikan
– Penulisan
– Pandangan

Lampiran kitab:
1. Madkhal kamil fi ‘ilmis sharfi, karya Tok Kenali
2. Risalah pembinaan ruhani dan kebendaan karya Syeikh Muhammad Salleh Tok Kenali

ISBN: 978-967-2126-03-4

RM 21.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Riwayat hidup Tok Kenali bersama lampiran kitab karya beliau tentang ilmu Bahasa Arab.
ISBN: 978-967-2126-03-4
Kitab_Page_219

RM 21.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Kepelbagaian Pemikiran Dan Perjuangan Syeikh Ahmad Al-Fathani: Kesan Dahulu Dan Sekarang.

Realiti Peradaban Dunia Melayu-Islam: Siapa Pelopor?

Pengaruh Dan Pemikiran Saiyidina ‘Ali Di Alam Melayu: Satu Analisis Berdasar- Kan Karya-Karya Klasik Melayu.

Sayid Syeikh Al-Hadi Reformis, Pemikir Dan Penulis Dinamis.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-59-2

RM 18.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-59-2

RM 18.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Tasawuf tersebar dengan cepat dan tokoh-tokohnya

Bahagian Kedua
Kemunculan Pujangga dan Penulisan Tasawuf

Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Contoh kalimat dalam karya Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Transliterasi Syair Syeikh Hamzah al-Fansuri

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i
– Kandungan ringkas Tanbihut Thullab
– Data Anwarud Daqaiq
– Data dan transliterasi Haqqul Yaqin
– Mengenal La Ta’aiyun & Ta’aiyun
– Mengenal Huwiyah
– Menyatakan Anaiyah
– Hadhrat Tuhan & segala ‘alam
– Menyatakan peri segala nisbah
– Kesempurnaan Allah
– Peri berdamping dengan Allah
– Menyatakan zikir, muraqabah, tawajjuh dan musyahadah

Syeikh Nuruddin ar-Raniri
– Tibyan fi Ma’rifatil Adyan
Data Hujjatush Shiddiq, Halluzh Zhill, Jawahirul ‘Ulum, Fat-hul Mubin ‘alal Muhidin, Asrarul Insan, Lathaiful Asrar, Syifaul Qulub, Rahiqul Muhammadiyah, Shawarimush Shiddiq, Fat-hul Wadud, ‘Ainul Wujud, ‘Ainul Jawad, Audhatus Sabil, Nubzah fid Da’wah dan transliterasi tasawuf tanpa judul.

Qadhi Nashiruddin Johor dan Syeikh ‘Abdul Takrim
– Penemuam naskhah/ manuskrip
– Data kandungan ringkas

ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)

RM 30.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.
ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Kitab_Page_005

RM 30.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Tashil Nail Al-Amani fi Syarh ‘Awamil al-Jurjani Kitab Nahu berpengaruh Ar-Risalatul Fathaniyah fi ‘Ilmin Nahwi Karya penting Syeikh Ahmad al-Fathani  Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan Bongkar rahsia herba dalam kitab perubatan Ad-Durr al-Mantsur Pada Menyatakan Burdah Yang Masyhur Terjemahan Tok Kenali Kelantan Risalah Tajwid al-Fatihah Ulama Kelantan di Lingga Risalah At-Tauhidiyah

Perintah Sultan Abu Bakar Johor Lujjain ad-Dani Kitab Manaqib Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jilani Maurid az-Zham-an fi ma Yata‘allaqu bi Tajwid al-Quran Kitab Tajwid Melayu paling lengkap  Tarjamah Kitab ash-Shalihin Bidayah Al-Hidayah Melayu Yang Ke-2  Bughyah ath-Thullab li Murid Ma‘rifah al-Ahkam bi ash-Shawab

Kitab Fiqh Bahagian Ibadah Jam‘u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid  Sarana pencapaian kebahagiaan Ilmu Falak Syeikh Tahir Jalaluddin Bayan Asy-Syirki Pemantapan pegangan Shufi Manhal ash-Shafi fi Bayan Ramzi Ahli ash-Shufi Pengenalan Rumuz dan istilah Sufi

Risalah Iskandar Syah Karya Sultan Perak Darul Ridhuan Al-Futuhatul Qudsiyah fi Syarhit Tawassulatis Sammaniyah Pembuka kesucian rohani  Tabligh al-Amanat fi Izalah al-Munkarat wa asy-Syubuhat Polemik Thariqat di Minangkabau Pedoman Bahagia Paparan Istilah Falak Taj As-Salathin Mahkota para Sultan Al-Bahr al-Wafi wa an-Nahr ash-Shafi Fiqh kajian yang mendalam Dala’il Al-Khairat Amalan selawat berpengaruh Fath al-Mubin Hadits 40 ditafsir dalam Fiqh Nur Al-Ihsan

Tafsir Al-Quran Melayu klasik Syarh Ratib al-Haddad Dari Yaman ke dunia Melayu Ad-Durrah an-Nafisah Bahasan Tasawuf peringkat tinggi Bisyarah al-‘Amilin wa Nazarah al-Ghafilin        

Khabar gembira dan takut Badr at-Tamam wa an-Nujum ats-Tsawaqib

Sejarah Nabi dan Sahabat Al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi Syubhati man Qala bi Bid‘ah at-Talaffuzhi bi an-Niyah Pembelaan kaum tua Fath al-Arifin Kombinasi dua thariqat Ilmu Hisab Matematik Agung Melayu Dhau’ as-Siraj fi Qashshah al-Isra’ wa al-Mi‘raj Ulasan menurut Sains Aiyuhal Walad Nasihat Untuk Kanak-Kanak

Risalah Thariqah Asy-Syathariyah Amalan para Wali Nafahat ar-Ridhwan fi Manaqib asy-Syaikh ‘Utsman Keindahan riwayat ulama Fath al-Mannan Syarah Matn az-Zubad Melayu It-haf al-Anam bi Zikri Tarikh wa Fadhail ‘Ulama’ Islam Bicara Tarikh Ulama Islam Umdatul Hukkam li Ta‘dilil Ahkam Kehendak Sultan Pahang Qamus Al-Marbawi Kamus paling popular Al-Ajrumiyah Versi syarah ulama Melayu Ilmu Sharaf Penulisan ulama Melayu Majlis Uraian Sanggahan pendapat A. Hassan Bandung Ad-Durr al-Basim fi Athwar Abi al-Qasim Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Tentang kelahiran Nabi S.A.W Kumpulan Ringkas * Berbetulan Lekas *  Pada Orang Yang Pantas * Dengan Fikiran Yang Lintas

Raja ‘Ali Kelana Risalah Hikam Syeikh Ibnu Ruslan Zubdah al-Asrar fi Tahqiq Ba‘dhi Masyarib  al-Akhyar Syeikh Yusuf Taj Al-Khalwati Hukum Kanun Pahang Manuskrip Agung Negeri Pahang Suluh Kemajuan Ke arah kemajuan Islam & Melayu Tsamrah al-Muhimmah Dhiyafah li al-Umara’ wa al-Kibriya’ li Ahl al-Mahkamah Karya Raja Ali Haji kupas pentadbiran Islam ‘Unwan al-Falah wa ‘Unfuwan ash-Shalah Gambaran etika kemasyarakatan Tuhfat an-Nafis fi Ahwal Baina al-Muluk al-Malayu ma‘a al-Buqis Persejarahan Agung Melayu Kitab Pengetahuan Bahasa Gambaran Etika Kemasyarakatan

Ad-Daulah al-Utsmaniyah Sejarah kerajaan Turki Iqdul Juman fi Adab Tilawah al-Quran Bicara Ilmu Tajwid Al-Quran Tafsir al-Baidhawi Terjemah al-Quran Melayu yang pertama Adab Antara Guru dan Murid Ajaran penting Tasawuf Durar al-Faraid bi Syarh al-‘Aqaid Bahasan ‘Aqidah awal bahasa Melayu Al-Baiie wa asy-Syira Perniagaan menurut Islam Ash-Shirath al-Mustaqim Kitab Fiqh yang pertama bahasa Melayu Bahr Al-Lahut Penulisan terawal Nusantara Hidayah al-Muta‘allim wa ‘Umdah al-Mu‘allim Fiqh lengkap yang pertama Kaifiyat Wakaf Pemikiran kemajuan ummah Tuhfah Ar-Raghibin Membahas pelbagai firqah Aqidah Gugusan Cahaya Keselamatan

Riwayat perjuangan dan wasiat Cahaya Islam * Gugusan Maulid Saiyidil Anam Pelbagai Bid‘ah dan Maulid Nabi S.A.W Hadits Arbain

Hadis Empat Puluh Melayu Manhaj al-Istiqamah fi ad-Din bi as-Salamah Pegangan Islam yang betul Tarjamah SaAdah Al-Anam Kebahagiaan Manusia Minhat al-Qarib al-Mujib wa Mughni ar-Raghibin fi at-Taqrib Berjuang kerana Allah

Jala’ al-Qulub bi Zikrillah  Pemantapan Pegangan Asrar ad-Din li Ahl al-Yaqin Pelbagai rahsia agama Hidayah al-‘Awam Pada Menyatakan Perintah Agama Islam Perintah agama Islam Bidayah al-Hidayah Pencerahan Pemikiran Hikayat Ibrahim Adham Gambaran pengaruh Sufi di Nusantara Jumanah at-Tauhid Mutiara puisi ilmu ‘Aqidah Hidayah as-Salikin fi Suluki Maslak al-Muttaqin Persepaduan Tiga Ilmu Fat-hul Hadi Syarah Tuhfah al-Mursalah Melayu Miftah ash-Shibyan Pengenalan sanad pengajian Majmu’ al-Fawaid Penjagaan kesihatan menurut Islam Faridah al-Faraid Aqidah Ahlis Sunnah wal Jamaah Siyar as-Salikin Menghidupkan ilmu-ilmu Islam Melayu Sabil al-Muhtadin Fiqh Nusantara yang terkenal Ma‘arij  al-Lahfan Menelusuri Zhahir dan Bathin Mathla’ al-Badrain Kitab Fiqh Melayu bicara semua rubu’ Al-Khalah al-Fikriyah Hadits 40 Arab Syarah Putera Nusantara Artikel-artikel lain:

– Analisis Perbandingan Tulisan Melayu/Jawi

– Sistem Ejaan Kitab Klasik Melayu/Jawi

– Manuskrip Islam Dunia Melayu

ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)

RM 60.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)
Ensiklopedia Naskhah Klasik

RM 60.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Cetakan tahun 2000.

Saiyid Muhammad Bin Zainal ‘Abidin Al-‘Aidrus Ulama Dan Bapa Kesusasteraan Melayu Terengganu,

Saiyid Ahmad Bin Muhammad Al-‘Aidrus (Tokku Melaka),

Tuan Guru Haji Mahmud Bin Muhammad Yusuf Kemaman, Terengganu, Ulama Dan Penyalin Pelbagai Manuskrip Melayu,

Tuan Guru Wan Hasan Besut Guru Keluarga Raja Dan Masyarakat Besut,

Mufti Haji Jamaluddin Mufti Martapura Penyusun Kitab Perukunan

Maulana Abdul Momin Ulama Brunei Darussalam.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-43-6

RM 5.00

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Cetakan tahun 2000.
ISBN: 978-983-9701-43-6

RM 5.00

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.

Bahagian Pertama

Karya Syeikh Abdullah Arif
Bahrul Lahut

Karya  Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad Wan Syeikh Shafiuddin al-Abbasi al-Fathani
Tarikh Petani/ Tarikh Fathani

Bahagian Kedua

Karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani
– Tanbihut Thullab
– Anwarud Daqaiq

Bahagian Ketiga

Karya-Karya Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarhul Latif ‘ala Arba’in Hadistan
– Sullamul Mustafidin
– Risalah Mukhtasharah fi Bayan Syurutusy Syeikh wal Murid
– Fatihah Syeikh Abdur Rauf
– Daqaiqul Huruf
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Munyatul I’tiqad
– Bayan al-Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabitah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayatul Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin
– Washiyah
– Mir-atuth Thullab
– Tarjumanul Mustafid @ Tafsir Baidhawi
– Mawaizhul Badi’ah
– Idhahul Bayan
– Majmu’ul Masail
– Hujjatul Balighah
– Ta’yidul Bayan
– Syamsul Ma’rifah
– Pindahan dari Otak Ilmu Tasawuf
– Tanbihul ‘Amil

ISBN: 978-983-9701-02-9

RM 28.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.
ISBN: 978-983-9701-02-9
Kitab_Page_122

RM 28.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Cetakan tahun 1999.

Catatan Tahun-Tahun Kedatangan Islam di Dunia Melayu,

Syeikh ‘Abdullah ‘Arab, Penyebar Islam di Aceh Dan Penyusun Bahr al-Lahut,

Syeikh ‘Abdullah al-Qumairi Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Dadul Aman,

Malikus Shaleh Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai,

Saiyid Jamaluddin al-Kubra Datuk Nenak Para Ulama Dunia Melayu (bahagian pertama),

Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dan Keturunannya Yang Menjadi Ulama Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-23-1

RM 5.00

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Cetakan tahun 1999.
ISBN: 978-983-9701-23-1

RM 5.00

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.

ISI KANDUNGAN
Bahagian Pertama
Kecemerlangan Tasawuf zaman kebesaran Aceh
Tuhfatul Mursalah dan Martabat Tujuh
– Transliterasi Tuhfatul Mursalah

Syeikh ‘Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri Tokoh Terbesar Pengkader Shufi Nusantara
Karya-karya Tasawuf Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarah Hadith Arba’in
– Syuruthusy Syaiki wal Murid
– Fatihah Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi yang banyak diketahui
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi langka
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Mun-yatul I’tiqad
– Bayanul Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabithah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayah Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman al-Asyi, murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri

Syeikh Burhanuddin Ulakkan, murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Minangkabau

Syeikh ‘Abdul Muhyi Pamijahan murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Jawa Barat
– Asal usul, lahir dan pendidikan
– Aktivitas
– Keturunan
– Penyelidikan ilmiah

Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi Shufi Mujahid Fi Sabilillah
– Syeikh Yusuf pulang Makasar
– Syeikh Yusuf di Banten
– Karangan-karangan Syeikh Yusuf
– Murid-murid Syeikh Yusuf
– Maqam Syeikh Yusuf  tajul Khalwati
– Keturunan

Bahagian Kedua
Penyebaran Tasawuf di Terengganu, Patani dan Aceh

Syeikh Abdul Malik Terengganu
– Pendidikan
– Perbicaraan khusus tentang Syarah Hikam Melayu
– Pengijazahan Thariqat Syathatiyah
– Keturunan

Syeikh ‘Abdur Rahman bin ‘Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani
– Pendidikan
– Aktivitas
– Karya-Karya
– Keturunan dan Murid

Syarif ‘Alwi bin Saiyid Abu Bakar

Syeikh Faqih Jalaluddin Al-Asyi Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh yang Terkenal
– Pendidikan
– Karya dan Pemikiran
– Keturunan dan Kesimpulan

Bibliografi

ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)

RM 30.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.
ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)
Kitab_Page_006

RM 30.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan pengenalan beberapa karyanya.

Bahagian Pertama
Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ulama shufi yang syahid fi Sabilillah
Pengenalan
Mengenai nama ayahnya
Tinjauan pendapat tahun lahir dan wafat
Pendidikannya

Bahagian Kedua
Pulang yang pertama ke Palembang
Pulang yang kedua ke Kedah sebagai syuhada di Fathani Darus Salam
Sahabat-sahabatnya ulama yang terkenal
Karya-karyanya: Zahratul Murid (salinan dan cetakan), Sebab yang diharamkan bagi nikah,
Hidayatus Salikin: Bahasa Melayu Bahasa Ilmu Gaya; Gaya bahasa dalam Hidayatus SalikinSiyarus SalikinAl-‘Urwatul Wutsqa (dll selepasnya)
Keturunan
Koleksi kitab-kitab ilmu Tasawuf

Lampiran 1: Kulit muka Zahratul Murid, salinan Tok Kelaba

Lampiran 2: Kulit muka Zahratul Murid, cetakan 1331H

Lampiran 3: Kulit muka Hidayatus Salikin, cetakan Al-Ahmadiah

Lampiran 4: Kulit muka Tuhfatur Raghibin karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, cetakan Al-Ahmadiah

Bahagian Ketiga
Syeikh Syihabuddin al-Jawi ulama pengamal empat thariqat shufiyah
Data manuskrip
Yang diduga sebagai karyanya
Keturunan
Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani; generasi penyambung ulama-ulama Palembang
Pendidikan
Karya-Karya dan Pemikiran
Puisi-puisi dalam kitab Badi’uz Zaman 
Keturunan dan murid

ISBN: 978-983-9701-11-8

RM 28.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan pengenalan beberapa karyanya.
ISBN: 978-983-9701-11-8
Kitab_Page_197

RM 28.00

In stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Cetakan tahun 2000.

Kiyai Kemas Fakhruddin Al-Falimbani Ulama Berpengaruh Di Kesultanan Palembang Darus Salam,

Syeikh ‘Abdul Ghafur Bin ‘Abbas Al-Maduri (Madura),

Syeikh ‘Abdullah Bin Muhammad Siantan Dan Syeikh ‘Abdullah Bin ‘Abdul Wahhab Siantan,

Haji ‘Abdul Ghaniu Al-Buthuni Ulama Penentu Undang-Undang Dalam Kesultanan Buton,

Syeikh ‘Abbas Kutakarang Ahli Astrologi Dunia Melayu

Muhammad Shalih Ar-Rawa Pengarang Kitab Fathul Mubin.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-42-8

RM 5.00

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Cetakan tahun 2000.
ISBN: 978-983-9701-42-8

RM 5.00

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Cetakan tahun 2000.

Syeikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fathani Ulama Yang Terbanyak Menghasilkan Karangan Dunia Melayu,

Syeikh ‘Abdul Qadir Bin ‘Abdur Rahim Al-Fathani Di Bukit Bayas Terengganu,

Syeikh Wan ‘Ali Bin Syeikh Wan Ishaq Al-Fathani Penyebar Thariqat Sammaniyah Di Dunia Melayu.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-37-1

RM 5.00

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Cetakan tahun 2000.
ISBN: 978-983-9701-37-1

RM 5.00

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Pengenalan Ulama Asia Tenggara Dahulu Dan Sekarang, MUQADDIMAH
Kedatangan Islam di Asia Tenggara
Keberhasilan Pengislaman sekitar tahun 800an hijrah
Golongan Ulama yang Menjadi Ikutan dan Karya-Karya Mereka
Aqidah ahlus sunnah wal jama’ah
Fiqh mazhab Syafi’i
Tasawuf dan Thariqat
Ilmu-ilmu hadits
Terjemahan dan tafsir Al-Qur’an
Ilmu tajwid Al-Qur’an
Ilmu nahu dan sharaf
Ilmu balaghah/ retorika
Penggubahan puisi Melayu
Ilmu perubatan
Ilmu hisab dan falak
Ilmu bahasa Melayu
Sejarah
Keterampilan
Karya ulama Melayu dalam Bahasa Arab
Pondok-pondok pengajian yang paling terkenal
Korban jihad fi sabilillah
Pentashihan kitab
Zaman Perubahan Tradisi Melayu/ Jawi ke Latin/ Rumi

Perkembangan Penulisan Hadith Ulama Asia Tenggara
Catatan Mengenai Isnad Ulama Asia Tenggara
Kitab-kitab Hadits Melayu Peringkat Awal
Penulisan Hadits:
– Syeikh Abdullah bin Abdul Mubin al-Fathani
– Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani
– Syeikh Nawawi al-Bantani
– Syeikh Wan Ali Kutan Kelantan
– Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani
– Syeikh Ahmad Lingga
– Syeikh Utsman Pontianak
– Syeikh Mahfuz At-Tarmasi
– Syeikh Husein Kedah
– Syeikh Utsman Jalaluddin al-Kalantani
– Syeikh Idris al-Marbawi

Menanggapi Kritikan Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub Syeikh Wan ‘Ali Kutan Al-Kalantani, MUQADDIMAH
Pengenalan Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub

Salinan selembaran kecaman kandungan Al-Jauhar Al-Mauhub
Penjelasan dan Pembelaan

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-39-8

RM 25.00

Out of stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-39-8

RM 25.00

Out of stock

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Sejarah hidup Syeikh Ismail Al-Minangkabawi

Bahagian Pertama
Informasi penyelidikan dan pengenalan data
Penyelidikan dan silsilah ilmu thariqat

Bahagian Kedua
Karangan-karangannya
Murid-murid yang terkenal
Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah sesudah Syeikh Ismail al-Minankabawi

Bahagian Ketiga
Lampiran-lampiran kitab yang pernah diterbitkan

ISBN: 978-967-2126-11-9 (Cetak ulang)

RM 20.00

In stock

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Sejarah hidup Syeikh Ismail Al-Minangkabawi
ISBN: 978-967-2126-11-9 (Cetak ulang)
Kitab_Page_205

RM 20.00

In stock